Quản lý dự án (PM)

Quản lý dự án (Project Management) (PM)

CIMAS cung cấp các dịch vụ như:

Đội dự án chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý toàn bộ dự án từ khâu chuẩn bị hồ sơ thầu, lên kế hoạch, thiết lập đội ngũ thực hiện, tìm các nhà thầu phụ… cho đến khi kết thúc dự án. Ngoài ra họ còn phải chịu trách nhiệm nghiên cứu và đưa ra các đề xuất hợp lý nhằm tránh rủi ro trong công việc, rút ngắn tiến độ… Lập kế hoạch và kiểm soát tiến độ dự án

  • Quản lý và đảm bảo chất lượng công trình (QA\QC)
  • Lập dự toán và kiểm soát kế hoạch tài chính (Budget and Control)Đ

Tùy thuộc vào quy mô cũng như loại hình công trình, CIMAS sẽ đề suất các giải pháp kỹ thuật và gói dịch vụ phù hợp. CIMAS cũng có thể trợ giúp các nhà thầu chính trong quản lý dự án hoặc trực tiếp tiến hành quản lý dự án.

Có thể nói, tuy mớ