Quy trình tuyển dụng tại CIMAS như thế nào?

Quy trình tuyển dụng tại CIMAS như thế nào?

Khi nhận được hồ sơ dự tuyển của ứng viên, phòng Nhân sự sẽ lựa chọn những hồ sơ phù hợp theo yêu cầu của từng vị trí tuyển dụng. Sau đó, ứng viên phù hợp sẽ được mời đến làm bài thi viết gồm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh, bài kiểm tra IQ và bài kiểm tra chuyên môn.

Những ứng viên có kết quả thi viết đạt yêu cầu sẽ được CIMAS mời đến phỏng vấn. Phòng nhân sự sẽ thông báo kết quả cho những ứng viên trúng tuyển và mời những ứng viên đó trực tiếp đến công ty nhận “Thư Mời Làm Việc”.

Share this post